Sản phẩm

Phần mềm quản trị cơ sở vật chất và bất động sản đã được công nhận, có khả năng mở rộng, chi phí hợp lý

ARCHIBUS, Inc đưa đến mt danh mc toàn din hàng đầu các ng dng chy bt c nơi nào để đáp ng nhu cu ca t chc. Dù bn hot động trong mt môi trường Web hoc Windows, hay dù bn là mt người, mt ca hàng hoc mt doanh nghip đa quc gia, ARCHIBUS cung cp mt gii pháp đã được công nhn, có kh năng m rng, và quan trng nht là chi phí hp lý cùng mt t l hoàn vn nhanh giúp ci thin li nhun và kh năng cnh tranh ca bn.

"Chúng tôi đã sử dụng ARCHIBUS cho công tác bảo dưỡng phòng ngừa... và có thể dễ dàng nhận ra tiết kiệm các chi phí được khoảng 5% trên tổng ngân sách bảo dưỡng, tương đương khoảng $130,000 một năm"
Wayne Schacher, Dịch vụ Cơ sở vật chất và Hỗ trợ
Ball Aerospace & Technologies Corp