Các Ứng dụng


Ứng dụng quản lý Cơ sở vật chất và Bất Động Sản trước mọi thách thức

Mi ng dng được thiết kế với các chc năng riêng nhưng cũng đồng thời nâng cao hiu qu tng th. Sự linh hot, đồng bộ ca gii pháp cho phép bn kết hp ng dng để đáp ứng những yêu cu ca t chc và ngân sách. D liu nhp từ các ng dng này s t động được phn hồi trong các lĩnh vc có liên quan khác, đảm bo chính xác, cp nht thông tin.

Quản lý danh mục Đầu tư bất động sản

·          Quản lý Hồ sơ bất động sản

·          Quản lý Hợp đồng cho thuê Bất động sản

·          Quản lý Chi phí

·          Phân bổ Chi phí & Phát hành hóa đơn

·          Dự báo danh mục Bất động sản

Quản lý vốn dự án

·          Lập ngân sách vốn

·          Quản lý dự án

·          Đánh giá Hiện trạng Tài sản

·          Vận hành chạy thử

Hoạch định và Quản lý Không gian  

Quản trị Di rời

Quản trị tài sản

Quản trị môi trường và rủi ro

·          Đánh giá tính bn vng v môi trường

·          Qun lý năng lượng

·          Tòa nhà xanh

·          Qun lý chất thải

·          Ứng phó Trường hợp Khẩn cấp

·          Qun lý tuân th

·          Tòa nhà sch

·          Sc khe & môi trường sống

·          Bng d liu sn phm an toàn

Quản lý Vận hành Tòa nhà

Dịch vụ nơi làm việc

Phần mở rộng công nghệ

·          Overlay with Design Management for AutoCAD & Revit

·          Smart Client Extension for Revit

·          Geospatial Extensions for ESRI

·          ARCHIBUS Mobile Framework  New

·          ARCHIBUS Performance Metrics Framework™  New

·          ARCHIBUS Reservations Extension™ New

Có 19 sản phẩm trên 2 trang« 12 »
"Dự án hợp lý hóa không gian của Telefónica... đã tạo ra một giá trị tiết kiệm và lợi ích tổng thế vào khoảng Euro 968 triệu ... Chúng tôi sẽ không làm được điều này nếu thiếu ARCHIBUS."
Luis Calavia, Phụ trách bộ phận Quản trị cơ sở vật chất
Telefónica Inmoniliaria