Các Ứng dụng |

Đánh Giá Hiện trạng Tài sản

Đánh Giá Hiện trạng Tài sản

Theo dõi và quản lý hiệu quả các công việc bảo trì còn tồn đọng nhằm giảm thiểu rủi ro, cho phép thực hiện các hành động khắc phục theo quy trình vòng kín.

Lợi ích:

• Giảm nhẹ rủi ro bằng cách ưu tiên khắc phục sửa chữa các sự cố, dựa trên các biện pháp khách quan và nhu cầu của tổ chức
• Cho phép chủ động phát hiện những sự cố tiềm năng để kéo dài vòng đời dịch vụ của tài sản
• Thể hiện mối liên quan giữa chi phí và các biện pháp khắc phục tương ứng phục vụ cho việc lập ngân sách
• Giảm chi phí hành chính bằng cách thiết lập một quy trình đánh giá và giải quyết theo vòng kín

Cho phép thu thập dữ liệu đánh giá điều kiện sử dụng ngay tại công trình, nhanh chóng xác định các mục ưu tiên cao, và mở rộng đến các báo cáo chi tiết
.

Bạn có thể giải trình các yêu cầu bảo trì tồn đọng hay các chi phí thay thế, tân trang các thiết bị tài sản dựa trên các thông tin tĩnh hoặc có thể đã lỗi thời không? Ứng dụng ARCHIBUS Đánh giá Điều kiện Sử dụng trên nền Web cho phép đánh giá tài sản vật chất theo một quy trình động và khách quan, giúp đưa ra những phương án khắc phục, dựa trên các tiêu chí về mức độ ưu tiên và giảm thiểu rủi ro. Sử dụng kho lưu trữ chính xác và kịp thời trong ứng dụng có thể giúp nâng cao vòng đời tài sản, giảm thiểu thời gian gián đoạn hoạt động, giảm chi phí hành chính và tinh giản quá trình lập kế hoạch vốn và ngân sách. Thành công trong việc triển khai ứng dụng này sẽ được thể hiện qua chỉ số Điều kiện CSVC cao hơn với tổng chi phí sử dụng thấp hơn. .