Các Ứng dụng |

Quản lý Dự án

Quản lý Dự án

Quản lý dự án từ góc nhı̀n của chủ đầu tư dự án, nhờ đó dự án được triển khai đúng theo lịch trình và ngân sách.

Lợi ích:

• Tạo ra một kho thông tin tập trung bao gồm các khoản mục ưu tiên, các hoạt động và chi phí trong dự án dưới góc nhı̀n của chủ đầu tư dự án
• Tạo điều kiện cho quá trình hợp tác, cho phép các thành viên tham gia dự án đồng bộ hóa thông tin tại các địa điểm hay đơn vị tổ chức khác nhau
• Cung cấp giao diện thẻ điểm đánh giá có trọng số về nhiều chương trình và/hoặc dự án để xác định nhanh chóng những thành phần không đúng lộ trı̀nh hoặc quá ngân sách
• Hợp lý hóa công tác giám sát dự án thông qua giao diện tổng hợp hiển thị các cột mốc, nhiệm vụ, và các thay đổi trạng thái dự án cho các các thành viên tham gia
• Giảm bớt gánh nặng hành chính nhờ tận dụng tối đa kho dữ liệu có sẵn

Theo dõi tiến độ dự án với bảng điều khiển kiểm soát chất lượng (Quality Control Dashboard). Xem báo cáo cam kết tiến độ dự án để theo dõi tiến độ dự án theo gói công việc, dự báo hàng tháng, các yêu cầu thay đổi, và hóa đơn (ghi lại và được phê duyệt)
.

Để triển khai một dự án thành công từ giai đoạn khởi động cho đến giai đoạn hoàn thiện, cho dù là một dự án đổi mới, mua lại, dự án xây dựng, hoặc di chuyển - đều yêu cầu một kho lưu trữ thông tin và tuân thủ theo các thực hành quy trı̀nh công việc hợp lý. Ư􀀀 ng dụng ARCHIBUS Quản lý Dự án cho phép các thành viên nhóm dự án truy cập vào cùng một kho trung tâm lưu trữ thông tin, nhờ đó các thành viên luôn theo đuổi cùng một mục tiêu quy hoạch tổng thể. Điều này giúp đảm bảo các dự án được thực hiện theo đúng lịch trình và ngân sách, trong khi vẫn cung cấp dữ liệu chuẩn mực làm nền tảng cho các dự án trong tương lai.