Các Ứng dụng |

Lập ngân sách Vốn

Lập ngân sách Vốn

Nắm vững chu trình ngân sách vốn để có khả năng lập kế hoạch chiến lược tập trung hoàn thiện hơn trên toàn doanh nghiệp.

Lợi ích:

• Tóm tắt tất cả các hoạt động lập kế hoạch vốn theo một dạng thống nhất, ưu tiên các chương trình và dự án cấp thiết, bố trí xắp xếp các hoạt động và các nguồn ngân sách.
• Triển khai một phương pháp tập trung nhằm quản lý hiệu quả các dự án vốn trong tất cả các phòng ban và các đơn vị thuộc doanh nghiệp
• Tính năng lên kế hoạch theo phương thức “Điều gì xảy ra nếu” giảm khả năng gián đoạn hoạt động trong doanh nghiệp hay chi phí vượt quá mức dự toán
• Kết hợp triển khai các ứng dụng đánh giá điều kiện sử dụng, lập ngân sách vốn và quản lý dự án cho phép cải thiện công tác phân bổ ngân sách và nguồn lực, qua đó hoàn thiện toàn bộ quy trình lập kế hoạch

Phần mềm ứng dụng Lập ngân sách Vốn ARCHIBUS cho phép theo dõi chu trình ngân sách vốn từ bước yêu cầu, đánh giá cho đến bước chấp thuận và giải ngân
.

Khả năng truy cập những thông tin có cơ sở về ngân sách vốn giúp giảm rủi ro gánh chịu những dự án mất thời gian, tốn kém mà cuối cùng vẫn thất bại do nguồn vốn không được phân bổ hợp lý. Phần mềm ứng dụng Lập ngân sách Vốn ARCHIBUS (ACB) cho phép theo dõi chu trình ngân sách vốn từ bước yêu cầu, đánh giá cho đến bước chấp thuận và giải ngân. Với việc các thông tin này được lưu trữ trong cùng một kho tập trung, độc lập, người sử dụng có thể thực hiện lập kê hoạch, triển khai các dự án mở rộng, hiện đại hóa và hợp nhất bằng biện pháp hiệu quả, tiết kiệm, có tổ chức..