Các Ứng dụng |

Phân bổ Chi phí Sử dụng Không gian

Phân bổ Chi phí Sử dụng Không gian

Hợp lý hóa quá trình phân bổ chi phí sử dụng không gian, nhằm tăng tính trách nhiệm và giảm chi phí sử dụng.

Lợi ích:
• Nâng cao độ chính xác của báo cáo về chi phí theo phòng ban, tăng tính trách nhiệm đối với việc sử dụng không gian riêng cũng như không gian chung
• Lập kế hoạch với độ chính xác cao hơn dựa trên các chi phí không gian hiện thời và dự báo tăng trưởng trong tương lai, giúp đưa ra các quyết định tối ưu về việc ghép phòng ban, di chuyển, và mua bán sát nhập.
• Đáp ứng nhu cầu báo cáo đa dạng với các tính năng phong phú và giao diện thân thiện cho phép tùy chỉnh các báo cáo dùng ngay
Dễ dàng xác định vị trí các loại không gian được tính phí cho các phòng ban, và nâng cao tính trách nhiệm của họ thông qua các báo cáo chi tiết về các chi phí sử dụng không gian được phân bổ

Khi mỗi phòng ban phải chịu một phần chi phí sử dụng không gian, họ thường có khuynh hướng cắt giảm sử dụng không gian không hiệu quả. Việc sử dụng không gian không hiệu quả tại nhiều phòng ban nếu được hạn chế, không chỉ làm giảm đáng kể diện tích không gian sử dụng, mà còn giúp tiết kiệm các chi phí liên quan như các chi phí về tiện ích, dịch vụ dọn nhà, thuế, và nhiều chi phí khác. Ứng dụng Phân bổ Chi phí Sử dụng Không gian là công cụ cho phép thiết lập, tính toán, và báo cáo về chi phí không gian. Kết quả đạt được là những cải thiện về hiệu quả và chi phí sử dụng không gian trong toàn bộ tổ chức cũng như việc truyền bá thông tin về không gian trong nội bộ tổ chức, hỗ trợ cho việc lập kế hoạch dài hạn và đưa ra quyết định.