Các Ứng dụng |

Quản lý Di chuyển trong Doanh nghiệp

Quản lý Di chuyển trong Doanh nghiệp

Hợp lý hóa toàn bộ quá trình di chuyển/ thêm/ thay đổi, từ việc di chuyển một nhân viên tới việc di chuyểnqua nhiều giai đoạn, để tiết kiệm chi phí và giảm thiểu thời gian gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp.

Lợi ích:
• Hợp lý hóa toàn bộ quá trình di chuyển, bao gồm: yêu cầu, phê duyệt, cập nhật, và các nghiệp
vụ liên quan, để giảm tổng chi phí và tối ưu hóa tỷ lệ xáo trộn
• Nâng mức độ hài lòng của khách hàng bằng việc giảm thời gian gián đoạn và giảm thiểu sai lỗi khi di chuyển
• Cải thiện quá trình giao tiếp, hợp tác giữa các nguồn lực nội bộ và bên ngoài bằng các quy trình luồng công việc xây
dựng trên quy tắc
• Thiết lập phương án bố trí thử nghiệm, phân tích di chuyển, và bảng tin thông minh cho phép liên tục
cải thiện các quy trình
• Nhanh chóng tích hợp với hệ thống quản lý nhân lực và  tài chính, cho phép phân phối kịp thời thông tin về nhân sự và trung tâm chi phí  

Lập kế hoạch, điều động, xếp lịch di chuyển nhân viên và thiết bị bằng sơ đồ mặt bằng trên đồ họa máy tính hoặc thiết bị di động.

Từ việc di chuyển đơn giản, di chuyển một người  tới việc di chuyển qua nhiều giai đoạn có kết hợp với xây dựng, Ứng dụng ARCHIBUS Quản lý Di chuyển trong Doanh nghiệp hợp lý hóa quá trình di chuyển/ thêm/ thay đổi để đảm bảo thành công khi sắp xếp lại mà giảm thiểu gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp. Ứng dụng cho phép giảm độ phức tạp, rủi ro, thời gian, chi phí và thời gian gián đoạn do di chuyển bằng cách tổ chức mọi lệnh di chuyển và thông tin liên quan vào trong một kho lưu trữ tập trung. Nhờ việc truy cập đơn giản vào Web để nhận nhiệm vụ hiện thời, thay đổi trạng thái, và các mốc đánh giá, thành viên của dự án di chuyển có thể cộng tác một cách hiệu quả để giảm trùng lặp công việc  và giảm thiểu chi phí di chuyển.