Các Ứng dụng |

Quản lý Công việc Định kỳ

Quản lý Công việc Định kỳ

Hợp lý hóa, tự động hóa quá trình bảo trì phòng ngừa để chủ động bảo quản các tài sản quan trọng, giảm thiểu thời gian gián đoạn hoạt động và chi phí sửa chữa.

Lợi ích:
• Hợp lý hóa và tự động hóa quy trình BTPN để nâng cao hiệu quả hoạt động
• Giảm thiểu thời gian gián đoạn hoạt động của thiết bị và giảm chi phí sửa chữa
• Cải thiện quá trình lập kế hoạch bằng cách thu thập thông tin về chỉ số chi phí, sử dụng nguồn lực, tải công việc/ hiệu quả công việc của nhà cung cấp dịch vụ, lịch sử bảo trì thiết bị, và các thông tin khác
• Cung cấp công cụ hiệu quả về chi phí quản trị tài sản doanh nghiệp theo vòng khép kín - một phần của gói sản phẩm ARCHIBUS tích hợp dựa trên nền Web

Biểu đồ bảo trì dễ theo dõi, cho phép xác định nhanh chi phí bảo trì theo thời gian, và giúp phát hiện vấn đề có thể cần khắc phục sớm.

Để đảm bảo các tài sản quan trọng luôn trong điều kiện hoạt 
động tối ưu cần có các quy trình bảo trì hiệu quả để phân bổ 
nguồn lực, thực thi các thủ tục/ lịch trình, và quản lý hiệu năng 
một cách hiệu quả. Ứng dụng ARCHIBUS Quản lý Bảo Trì Phòng 
Ngừa (BTPN) cho phép người dùng chủ động bảo trì tài sản thiết 
bị, cân đối lịch trình, tối ưu hóa các nguồn lực, và theo dõi các 
chỉ số quan trọng. Đơn giản hóa và cải thiện quy trình BTPN với 
ứng dụng ARCHIBUS Quản lý BTPN để giảm thiểu chi phí sửa 
chữa, giảm thời gian gián đoạn hoạt động (GĐHĐ), kéo dài thời 
gian sử dụng của tài sản, và cải thiện quá trình lập kế hoạch.View on YouTube