Các Ứng dụng |

Phân bổ Chi phí & Phát hành Hóa đơn

Phân bổ Chi phí & Phát hành Hóa đơn

Cải thiện quá trình phân bố chi phí, phát hành hóa đơn, theo dõi các khoản phải thu và giảm thiểu chi phí hành chính

Lợi ích:
• Nâng cao tính minh bạch trong của chi phí để cải thiện quá trình ra quyết định đầu tư BĐS
• Tăng hiệu quả hoạt động qua việc đơn giản hóa quá trình phân bổ chi phí /phát hành hóa đơn/ thanh toán
• Giảm sai lỗi hành chính bằng việc tính toán phân bổ chi phí tự động và giám sát phát hành hóa
đơn/ thanh toán
• Hợp lý hóa quá trình phân bổ chi phí và phát hành hóa đơn qua giao diện chỉ dẫn trực quan

Xem chi tiết của mọi hóa đơn tại một vị trí có bao gồm thời hạn, điều khoản, thông tin liên hệ, chi phí liên quan, thanh toán và các thông tin khác.

Việc nâng cao hiệu quả và giảm sai lỗi trong quá trình phân bổ chi phí và phát hành Hóa đơn/ thu tiền là cần thiết để giảm chi phí hành chính trong quản lý bất động sản (BĐS). Hiện nay, cả hai mục tiêu này đều có thể đạt được bằng ứng dụng Phân bổ chi phí và phát hành hóa đơn của ARCHIBUS. Các chỉ dẫn phức hợp của giải pháp trên nền Web này cho phép các nhà quản trị cho thuê BĐS và nhà quản lý danh mục đầu tư tự động hóa tất cả các chức năng về BĐS liên quan tới nghiệp vụ kế toán. Chỉ dẫn phân bổ chi phí mang đến cho người dùng một công cụ trực quan để phân bổ chi phí một cách linh hoạt tới các phòng kế toán nội bộ và/ hoặc người thuê BĐS bên ngoài, đồng thời chỉ dẫn phát hành hóa đơn/ thu tiền cho phép lập hóa đơn chính xác, tự động và
thực hiện thanh toán bằng nghiệp vụ quản lý kế toán nâng cao.