Các Ứng dụng |

Quản lý chi phí


Quản lý Chi phí
Tập trung và hợp lý hóa các quá trình xác định, phân bổ và phê duyệt chi phí sử dụng không gian.

Lợi ích:
• Tăng cường quản lý chi phí sử dụng không gian và ra quyết định với khả năng phân tích chi phí nâng cao/ lập kế hoạch.
• Tạo góc nhìn phục vụ cân đối cấu trúc chi phí sử dụng không gian theo nhiệm vụ của tổ chức.
• Giảm tần suất và chi phí do sai lỗi bằng các quy trình được hợp lý hóa, theo dõi mọi chi phí trong suốt vòng đời BĐS.
• Giảm tải công việc hành chính bằng cách loại bỏ các quy trình thủ công.

Tăng độ chính xác lập ngân sách với các báo cáo dòng tiền, tạo dự tính chi phí cho hợp đồng cho thuê, tòa nhà, bất động sản, và tài khoản

Theo dõi và quản lý một cách chính xác chi phí sử dụng không gian là một lợi thế cạnh tranh ...đồng thời cũng là một thách thức của tổ chức nếu thiếu kho dữ liệu tập trung và công cụ phân tích phù hợp. Ứng dụng ARCHIBUS Quản lý Chi phí cung cấp cho các chuyên viên lành nghề và nhà quản trị hợp đồng cho thuê BĐS một giải pháp trên nền Web thực hiện tập trung và hợp lý hóa xác định, phân bổ và phê duyệt các chi phí sử dụng không gian. Ứng dụng cũng cho phép giảm tải công việc hành chính và cải thiện quá trình ra quyết định. Tính năng của ứng dụng bao gồm chỉ dẫn trực quan theo dõi chi phí vòng đời BĐS từ cấp độ hóa đơn hoặc cấp độ báo cáo tổng hợp cho đến khi quyết định phân bổ chi phí được ban hành, cùng với tính năng lọc phức hợp để phân tích chi phí đa chiều và các tính năng khác.